رهگذر سرزمين شعر


 

دست نوشته های دکتر شريعتی .

 


شهرام