رهگذر سرزمين شعر


 

چه با حال !!!

 

بيستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد

 


شهرام