رهگذر سرزمين شعر


 

 

 زندگي به امواج دريا ماننده است

چيزي به ساحل مي برد و

چيزي ديگر را مي شويد

چون به سرکشي افتد

انبوه ماسه ها را به خود مي برد

اما تواند بود

که تخته پاره اي نيز با خود به ساحل آرد

تا کسي بام کلبه اش را بدان بپوشاند

 


شهرام