رهگذر سرزمين شعر


 

اندک آرامشي در واپسين ساعات روزي پا در گريز

اندک آرامشي در فاصله ي روزها

تا ديروز شکل گرفته

به فراموشي سپرده نشود

و فردا به هيات امروز

فراز آيد

 

 

مارگوت بيگل  --- ترجمه  شاملو

 


شهرام