رهگذر سرزمين شعر


 

 

اين جمله رو توجه کنين . خيلی زور زدم از يه نفر بلند کردم .

 

می ترسم که شايسته ی رنجهايم نباشم .

 

داستايوسکی


شهرام