رهگذر سرزمين شعر


 

ــ به خاطر چشمهاي عسليش , نگاهش هميشه شيرين بود.!

شيندخت


شهرام