رهگذر سرزمين شعر


 

ــ سگ عاشق درختي است كه گربه نتواند از آن بالا برود .

پرويز شاپور


شهرام