رهگذر سرزمين شعر


 

ـ

ـ همه تشنه محبت اند و ما گرسنه يك قرص نان


حميد شاد


شهرام