رهگذر سرزمين شعر


 

 

ــ روشنفكران فقط روزها فكر مي كنند .

مجتبي گل محمدي


شهرام