رهگذر سرزمين شعر


 

 

ــ وقتي ساية گربه توي حوض روي ماهي کوچولو مي افتد به ماهي احساس گربه

ماهي بودن دست مي دهد .

شيندخت


شهرام