رهگذر سرزمين شعر


 

 

ــ وقتي پرونده هاي عزراييل قاطي مي شود افراد بي گناه كشته مي شوند.


شهرام