رهگذر سرزمين شعر


 

 

ــ گلهاي قالي با لگد شدن شاداب تر مي شوند.

شيندخت


شهرام