رهگذر سرزمين شعر


 

 

ــ گاهي يک لبخند ساده آسانتر از مواد منفجره قلبي را ويران مي کند

شيندخت


شهرام