رهگذر سرزمين شعر


 

 

ماهي پر توقع انتظار دارد چهار چهارم كره زمين را آب فرا گرفته باشد .

پرويز شاپور


شهرام