رهگذر سرزمين شعر


 

 

ــ باغبان با عاطفه اي ، كه نمي خواست با درخت خشك قطع رابطه كند نجار شد .

پرويز شاپور


شهرام