رهگذر سرزمين شعر


 

دو دولت است که يکبار آرزو دارم

تو در کنار من و شرم از ميان رفته

صايب

 


شهرام