رهگذر سرزمين شعر


 

نمی دانم که چشمانت چه رازی را نهان کردند

که دلها عهد خون بستند و جانها ترک جان کردند


شهرام