رهگذر سرزمين شعر


 

 

جهان خونريز بنياد است هشدار

سر سال از محرم آفريدند


شهرام