رهگذر سرزمين شعر


 

گر راز فرات را بدانی هنر است

لب تشنه لب آب بمانی هنر است

آنگاه که نيزه جشن خون می گيرد

بی حنجره آواز بخوانی هنر است

 

ايرج زبردست

 

 


شهرام