رهگذر سرزمين شعر


 

اين شوخي دو تا عارف هم با مزه ست .

 

خير نساج گويد : در خانه بودم . در خاطرم آمد که جنيد بر در است . آن خاطر را نفي کردم تا سه بار اين بر خاطر بگذشت . بعد از

 

آن بيرون آمدم جنيد را ديدم بر در . گفت : چرا بر خاطر اول بيرون نيامدي ؟ !

 

 


شهرام