رهگذر سرزمين شعر


 

نگاه منتظر عشق را گداخته مي بينم .

 کدام شيرين دوباره بي فرهاد شد .

دگر اميد آمدنم نيست .

من گمشده درياي خويشم .


شهرام