رهگذر سرزمين شعر


 

مقام ديوانگان کجاست ؟

 

هر کسي را درخور همت کلاهي داده اند

افسر ديوانگان باشد به هامون آفتاب

 


شهرام