رهگذر سرزمين شعر


 

 

کدومشون صاحب اين ملک هستن ؟

 

بر نمي دارد شراکت ملک تنگ بي غمي

زين سبب اطفال دايم دشمن ديوانه اند

 


شهرام