رهگذر سرزمين شعر


 


ترا با سنگها رازي ست
گناهي نيست
دل سنگين اگر با سنگ همراز است

محمد زهري


شهرام