رهگذر سرزمين شعر


 

 

سکوت درمان نيست...

 

اگر نهفتن درد التيام واهي بود...

 

 لبان خسته من قفل آهنين ميشد...

 


شهرام