رهگذر سرزمين شعر


 

شبي از شبها

عطسه عافيتي کرد بهار

نفس گرم زمين به علف

شيوه رستن آموخت

 


شهرام