رهگذر سرزمين شعر


 

عيدتون مبارک

عيدتون مبارک

نوروزتون خوش

فال

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

بهار توبه شکن مي رسد چه چاره کنم

سخن درست بگويم نمي توانم ديد

که مي خورند حريفان و من نظاره کنم

 


شهرام