رهگذر سرزمين شعر


 

بهاران آغاز تازه شدن

ابتداي رويشي دوباره

تهنيت

 

 وقتی همدردی پيدا شد ؛ درد سبک تر می شود.

 مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی . کريستوفر مارلو

 اگر به خطا رفتی ؛ از برگشتن واهمه نداشته باش. کنفوسيون

 تنهائی در بهشت هم ارزش ندارد. برناردو سن پير

 


شهرام