رهگذر سرزمين شعر


 

 درس زندگی از نيچه :


از درس های دانشکده جنگ زندگی – آنچه مرا از پای درنيندازد قوی تر-ام      

می سازد 


شهرام