رهگذر سرزمين شعر


 

 

خشنودی از نظر نيچه :


خشنودی حتی جلوسرماخوردگی را هم می گيرد 


هرگز هيچ زنی که می داند قشنگ لباس پوشيده سرماخورده است ؟


مراد من هنگامی ست که چندان چيزی هم نپوشيده استشهرام