رهگذر سرزمين شعر


 

هميشه چقدر زود دير می شود .

 


شهرام