رهگذر سرزمين شعر


 

خزان به آسايش دستان من نينديشيد


شهرام