رهگذر سرزمين شعر


 

ساده ی ساده

بی پيرايه

بی تحمل سنگينی بار کلمات

مادر دوستت دارم . از هميشه تا هميشه .


شهرام