رهگذر سرزمين شعر


 

اي عطر ريخته


عطر گريخته


دل عطر دان خالي و پر انتظار توست


غم يادگار توست .


شهرام