رهگذر سرزمين شعر


 


سقاخانه

آخرين عابر اين کوچه منم
سايه ام له شده زير پايم
ديده ام مات به تاريکي راه
پنجه بر پنجره ات مي سايم !چشمهاي حلبي باز امشب
نگه خويش به من دوخته اند
شمعها ؛ گرچه دمي خنديدند ؛
عاقبت گريه کنان سوخته اند !آه ... ! اين جام مسين از چه سبب
روي سکوي بدين سان گير است؟
هوس ميکده اش بود مگر
که بچنگال تو در زنجير است ؟قفل بر چفت تو ... سقاخانه
مادرم بست ؟ چرا ؟ راست بگو .
تا که شب زود روم در خانه
نکنم مست ؟ چرا ؟ راست بگو !کهنه ؛ کي زد گره بر محجر تو ؟
اختر ؛ آن دختر مشگين گيسو ؟
چادر آبي خال خالي داشت ؟
رخت مي شست هميشه لب جو ؟بخت او باز شد آخر يا نه ؟
پسر مشدي حسن او را برد ؟
جادوي صغري بگم کاري کرد ؟
يا گره بر گره ي ديگر خورد ؟گردن شير سقاخانه
مادري بست نظر قرباني
چشم زخمي نخورد کودک او
بعد از آن آه ... ! خودت مي دانيواي ... اين لاله ي گردآلوده
يادگار دل خاموشي نيست .
واي اين آينه ي دود زده ؛
عاقبت چهره نماي رخ کيست ؟آخرين عابر اين کوچه منم
سايه ام له شده زير پايم
قصه بس گر چه سخن بسيار است
تا شب بعد سراغت آيم


شهرام