رهگذر سرزمين شعر


 

                                                اجازه

معلم مان می گفت:
“ زير کلماتی که نمي دانيد خط بکشيد. “

بعد از اينهمه سال
اينهمه راه
اينهمه زندگی
و اينهمه کتاب
زير تمام کلمات خط می کشم.

- آقا معلم، اجازه ؟!

اين رو نمي دونم از کجا ديدم اما قشنگه


شهرام