رهگذر سرزمين شعر


 

شبی از شبها

عطسه عافیتی کرد بهار

نفس گرم زمین

به علف

شیوه رستن آموخت

 

 

بهاران مبارک

 


شهرام