رهگذر سرزمين شعر


 

باور رود کار ما نبود

 

اينجا خدا هنوز تنها نشسته بود


شهرام