رهگذر سرزمين شعر


 

 برهوتي اين وادي
سبزينه را اميد رستن نيست
 ابر تر دامان پاک دل
مدد


شهرام