رهگذر سرزمين شعر


 

سرشار از سکوتی سرد

به آسمانی خيره می شوم

که ديگر مرا به ژرفنای خويش نمی خواند

هبوطی ديگر


شهرام