رهگذر سرزمين شعر


منظره

آرام آرام

از ميان دو انگشت

به فواصل مساوی  برجک های نگهبان آزادی

می نگريست

از لابلای ميله های سترگ


شهرام