رهگذر سرزمين شعر


طرح

 آهسته آهسته گام بردار

بگذار برگ روان بر آب

آخرین مسابقه زندگی اش را ببرد


شهرام