رهگذر سرزمين شعر


موج

گوشواره به ساحل آویز

و

آواز به دریا فکن

تلاطم امواج شکوهی دیگرگونه دارد


شهرام