رهگذر سرزمين شعر


 

غروب وام دار  نگاه توست

آبی بی کرانه ام !


شهرام