رهگذر سرزمين شعر


گرگ و میش

 

تو گرگ و میش اگه پرسه بزنی

گاهی راتو گم می کنی

گاهی هم نه

اگه به دیفار مشت بکوبی

گاهی انگشتتو میشکونی

گاهی هم نه

همه می دونن گاهی پیش اومده

که دیوار برمبه

گرگ و میش صبح سفید بشه

و زنجیرا

از دستا و پاها

بریزه .

لنگستون هیوز

کتاب سیاه همچون افریقای خودم

ترجمه  شاملو

 


شهرام