رهگذر سرزمين شعر


احساس

 

 زنهار  

 پيراهن بلند  بپوش 

                                       تا  باغهاي ياس  نسوزند 

                                                                   از  هرم  آفتاب

فرخ تمیمی


شهرام