رهگذر سرزمين شعر


با اين همه

اما
   با اين همه
تقصير من نبود
 
                 که با اين همه...

با اين همه اميد قبولي
در امتحان سادهْ تو رد شدم

 

اصلاً نه تو ، نه من!
تقصير هيچ کس نيست

 

از خوبي تو بود
               که من
                        بد شدم!

امین پور 


شهرام