رهگذر سرزمين شعر


زندان

به قفل بيهوده خشم مي ورزي

درهاي تمام زندانها

 از درون باز مي شوند

 

رافائل آلبرتي


شهرام