رهگذر سرزمين شعر


نشئه

از دیشب این یه بیت از شعر بیدل هی می آد تو ذهنم

چون نشئه ندانم به کجا می روم از خویش

دارد خط پیمانه شمار درجاتم


شهرام