رهگذر سرزمين شعر


طرح

باور رود کار ما نبود
اينجا هنوز خدا تنها نشسته بود

شهرام